Over basisschool Oculus

Bij basisschool Oculus hechten we veel waarde aan de ontwikkeling van de kinderen. We koesteren hun verwondering! Daarnaast werken we tijdens hun hele basisschoolperiode aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen. We laten hen ervaren hoe leren werkt in de maatschappij.

Positief schoolklimaat
Een prettig, positief schoolklimaat is een voorwaarde om tot leren te komen. Daarom organiseren wij bijeenkomsten met expertisecentrum De Kracht om ons onderwijs nog beter te maken. Op basis van de grondbeginselen van de aanpak Positive Behavior Support (PBS) maken we afspraken binnen onze school, zodat er voor iedereen een voorspelbaar klimaat ontstaat. Want hoe fijn is het dat je met elkaar weet waar je aan toe bent, er helderheid is over gedragsverwachtingen én je deze mag leren. Net als spelling en rekenen.
 
Werken aan een positief schoolklimaat vraagt een schoolbrede aanpak, gericht op de cultuur én gedragsondersteuning van kinderen. Leerkrachten en leerlingen gaan dan ook aan de slag met wat kinderen al kunnen en wat ze nog kunnen leren als het gaat om gewenst gedrag. Het accent ligt op een positieve benadering, waarbij krachten en kwaliteiten aandacht krijgen, benut worden en verder ontwikkeld worden. Vijf pijlers zijn daarin belangrijk:
 • Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden
 • Preventie: zoveel mogelijk problemen voorkomen
 • Positieve insteek: helder zijn in wat je wil zien en horen, dit actief aanleren en positief bekrachtigen
 • Besluitvorming over gedrag op basis van data
 • Samenwerken met ouders en ketenpartners
Positief effect
Een positief schoolklimaat helpt te werken aan gedragsproblemen in de klas en in de school als geheel. Problemen kunnen vaak voorkomen worden door de leerlingen gewenst gedrag expliciet aan te leren en ermee te oefenen. Het benaderen van gedrag als een apart vak is de basis. Gedrag wordt zo hetzelfde benaderd als een vak als rekenen of spelling.
 
Onderzoek wijst uit dat een positief schoolklimaat op scholen een gunstig effect heeft op het gedrag en de leerresultaten van kinderen:
 • Leerlingen vertonen in toenemende mate gewenst gedrag
 • De effectieve leertijd van kinderen neemt toe
 • De perceptie van de leerkracht op het gedrag van leerlingen verandert in positieve zin
 • Er wordt tijdig doorverwezen naar gewenste begeleiding, waardoor ernstig probleemgedrag wordt voorkomen
 • Leerkrachten en schoolmedewerkers krijgen handvatten, waarmee ze gewenst gedrag aanleren en probleemgedrag ombuigen
 • De samenwerking tussen leerkrachten versterkt
 • Het ondersteunt de positieve band met ouders, waardoor het partnerschap tussen school en ouders verbetert
De route naar gewenst gedrag
In het afgelopen jaar formuleerde Team Oculus de kernwaarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. En we koppelden daar gedragsverwachtingen aan. Daarnaast oefenden we met het aanleren van gewenst gedrag. Volgend schooljaar gaan we daarmee verder. We implementeren het positieve schoolklimaat in ons beleid. En we gaan aan de slag met een route naar gewenst gedrag, zodat kinderen dit kunnen leren. Uiteraard betrekken we je daar als ouder bij.

Scholen op de kaart
Op deze website zijn o.a. de tevredeheidsresultaten, de weging van de school en de eind Cito scores te vinden.Schoolgids 
In onze  schoolgids vind je alle informatie over het onderwijs binnen Kindercampus Oculus.